София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

Общи условия за използване на уеб сайта на „Кристанита“ ЕООД

В услуга за Вашия дом

І. Общи положения

Чл.1. Настоящите „Общи Условия“ се отнасят за ползването на уеб сайта (kristanita.bg) на фирма „Кристанита“ ЕООД с ЕИК: 201267823, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №130-132, ет. 5, офис 7Б, E-mail: kristanita@abv.bg, тел.: 02/ 822 1847 (наричана за краткост Кристанита) и лицата, които го използват (наричани за краткост потребители).
Чл.2. С използването на този уеб сайт, потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия.
Чл.3. Уеб сайтът е изграден при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за събирането и обработването на личните данни на своите потребители. Повече за това можете да научите в „Политика за поверителност и защита на личните данни„.
Чл.4. Кристанита поддържа актуална информацията на уеб сайта, което не изключва възможността понякога да съществуват пропуски. Кристанита не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.
Чл.5. Кристанита не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.

ІІ. Авторски права

Чл.6. Всички изображения, текстове и друга информация публикувани в уеб сайта на Кристанита са представени единствено с информационна цел.
Чл.7. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уеб сайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на Кристанита и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сайт или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено.

ІІІ. Връзки (линкове)

Чл.8. Уеб сайтът съдържа връзки към други сайтове. Те са поставени единствено за информация или удобство на потребителя и Кристанита не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

ІV. Други

Чл.9. „Кристанита“ ЕООД си запазва правото да извършва промени по настоящите „Общи Условия“ без предварително уведомление.
Чл.10. „Кристанита“ ЕООД си запазва правото да извършва промени по съдържанието на сайта без предварително уведомление.
Чл.11. За всички неуредени в тези „Общи Условия“ въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Споделете: